ΑΘΗΝΑ TEST

 
Το Αθηνά τεστ είναι σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό. 
Δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε σημαντικούς τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει  δυσκολίες στις ικανότητες μάθησης.
Χορηγείται σε παιδιά από 5 έως και 9 ετών και σε ορισμένες περιπτώσεις  έως και 14 ετών(περιπτώσεις μαθησιακής ανεπάρκειας). Ο θεραπευτής που θα το χορηγήσει πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης χορήγησης του ΑΘΗΝΑ Τεστ.  
Αποτελείται από δεκατέσσερις δοκιμασίες σε μορφή αναπτυξιακών ψυχομετρικών κλιμάκων. 
Οι κλίμακες αυτές αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή .Οι δεκατέσσερις κλίμακες του "Αθηνά Τεστ" με τη σειρά που χορηγούνται στο παιδί κατά τομείς ανάπτυξης είναι οι εξής :
 

Ι. Νοητική ικανότητα

1. Γλωσσικές αναλογίες
2. Αντιγραφή σχημάτων
3. Λεξιλόγιο
 

ΙΙ. Μνήμη ακολουθιών

4. Μνήμη αριθμών κοινές ακολουθίες 
5. Μνήμη εικόνων
6. Μνήμη σχημάτων
 

ΙΙΙ. Ολοκλήρωση παραστάσεων

7. Ολοκλήρωση προτάσεων
8. Ολοκλήρωση λέξεων
 

ΙV. Γραφο-φωνολογική ενημερότητα

9. Διάκριση γραφημάτων
10. Διάκριση φθόγγων
11. Σύνθεση φθόγγων.

V. Νευρο-ψυχολογική ωριμότητα

12. Οπτικο-κινητικός συντονισμός
13. Αντίληψη δεξιού-αριστερού
14. Πλευρίωση