ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 
Αποσκοπεί στην βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες. 
 
Συγκεκριμένα: 
 
α) Προσχολική ηλικία: Ανάπτυξη εννοιών, δεξιότητες προσανατολισμού, ποσοτήτων, συμβολοποίησης, προγραφή, προμαθηματικής σκέψη, ανάπτυξη ζωγραφικής, προετοιμασία για την ένταξη στο Σχολικό περιβάλλον. 
 
β) Σχολική ηλικία: Ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, μνήμης και μαθηματικής σκέψης